Учебен план по CCNA

Семестър 1 - Въведение в компютърните мрежи

1. Въведение в компютърните мрежи. LAN, WAN и Интернет. Конвергирани и надеждни мрежи. Мрежови технологии за дома. Мрежова сигурност. Мрежови архитектури.
2. Конфигуриране на мрежови операционни системи. Въведение в Cisco IOS. Базово конфигуриране на маршрутизатор.
3. Мрежови протоколи и комуникации. Правила на комуникацията. Организации за стандартизация. OSI и TCP/IP модел. Достъп до локални и отдалечени ресурси в мрежата.
4. Ниво на достъп до мрежата. Физически преносни среди. Представяне на данните. Data Link ниво. Формат на кадрите. Достъп до мрежовата среда (MAC).
5. Ethernet. Видове Ethernet. Колизия и нейното отстраняване (CSMA/CD). Протокол ARP. Сегментиране на мрежата. Комутатори.
6. Мрежово ниво. Адресиране на мрежите. Протоколи IPv4 и IPv6. Маршрутизатори. Маршрутна таблица. Конфигуриране на маршрутизатор.
7. IP адресиране. Протоколи IPv4 и IPv6.
8. Подмрежи. Адресиране с променлива дължина на маската (VLSM).
9. Транспортно ниво. Протоколи TCP и UDP.
10. Приложно ниво. Приложни протоколи и услуги - DHCP, FTP, HTTP, DNS. Споделяне на файлове.
11. Изграждане на примерна мрежа. Избор на устройства. Сигурност. Откриване и отстраняване на проблеми в комуникацията.

Семестър 2 - Основи на маршрутизацията и комутацията

1. Принципи на маршрутизацията. Маршрутизатори. Маршрутни таблици.
2. Статично маршрутизиране. Конфигуриране на статични маршрути за IPv4 и IPv6.
3. Динамично маршрутизиране. Маршрутизиращи протоколи. Протокол RIPv2 и RIPng- особености, метрика, конфигуриране.
4. LAN дизайн. Конвергирани мрежи. Мрежи с комутатори. Основни концепции на комуникацията с комутатори. Методи за препращане на данни в комутатора - store and forward, cut through. Колизионни и broadcast домейни.
5. Базово конфигуриране на комутатор 2960. Виртуални интерфейси. Порт security.
6. VLAN - основни принципи. Видове връзки. Стандарт IEEE 802.1q. Маршрутизиране между VLAN.
7. Списъци за контрол на достъпа - ACL. Стандартни IPv4 ACL - конфигуриране, модифициране, отстраняване на проблеми.
8. Автоматично конфигуриране на устройства. Протокол DHCPv4. Основни операции. Протокол DHCPv6.
9. Транслиране на адреси - NAT. NAT за IPv4 - конфигуриране на статичен и динамичен NAT. Отстраняване на проблеми. NAT за IPv6 - специфика.
11. Откриване на устройства, управление и поддръжка. Протоколи CDP, LLDP, NTP. Журнални файлове - syslog. Поддръжка на IOS и лицензиране.

Семестър 3 - Мащабируеми мрежи

1. Основни принципи при йерархичното проектиране на LAN. Избор на подходящи мрежови устройства. Конфигуриране на устройства.
2. Разширяване на LAN. Протокол VTP. Разширени VLAN. Комутация на мрежово ниво - Layer 3 switching.
3. Резервираност в мрежите. Протокол IEEE 802.1d STP. Протоколи PVST+ и Rapid PVST+.
4. Агрегиране на връзки. Технология EtherChannel. Резервираност на маршрутизатори. Протокол HSRP.
5. Динамично машртутизиране. Протоколи с вектор на разстоянието. Протоколи със състояние на връзките.
6. Протокол EIGRP. Принцип на работа, метрика и формат на пакета. Алгоритъм DUAL. Работа на EIGRP с IPv4 и IPv6.
7. Протокол EIGRP. Автоматична и ръчна сумаризация. Път по подразбиране. Настройки на интерфейси за повишаване на производителността на мрежата. Отстраняване на проблеми.
8. Протокол OSPF. Single-area OSPF. Конфигуриране, модифициране на настройки на OSPF интерфейси и отстраняване на проблеми при OSPFv2 и OSPFv3.
9. Multiarea OSPF. Конфигуриране и тестване.
10. Настройване и отстраняване на проблеми при OSPF.

Семестър 4 - Свързване на мрежи

1. Глобални мрежи - WAN. WAN операции. WAN инфраструктури.
2. Връзки от тип point-to-point. Протокол Point to Point Protocol (PPP). Автентикация и сигурност. Конфигуриране.
3. Широколентови връзки. Протокол PPPoE. Виртуални частни мрежи (VPN). Протокол GRE. Протокол BGP.
4. Списъци за контрол на достъпа - ACL. Стандартни ACL. Номерирани и именувани ACL. Разширени ACL. ACL за IPv6.
5. Мрежова сигурност и мониторинг. Атаки срещу LAN сигурността. Протокол за мониторинг SNMP. Cisco Switch Port Analyzer.
6. Качество на услугите - QoS. Характеристики на трафика. Модели за QoS
7. Еволюция на мрежите. Internet of Things - IoT. Облачни изчисления. Принципи на виртуализацията.
8. Откриване и отсраняване на проблеми в мрежите. Методология. Средства.