Учебен план по CCNA v.7.0

Курс 1 - Въведение в компютърните мрежи

1. Компоненти на мрежата. Мрежови топологии. Типове компютърни мрежи. Интернет конекции. Тенденции в развитието на мрежите.
2. Базово конфигуриране на комутатори и крайни устройства. Cisco IOS. Командни режими. Структура на командите. Конфигурационни файлове. Конфигуриране на достъпа.
3. Мрежови протоколи и модели. Комуникация чрез съобщения. Протоколни фамилии. Фамилия Интернет протоколи TCP/IP. Стандарти за мрежови комуникации. OSI и TCP/IP модели на мрежови комуникации. Капсулиране и декапсулиране на данните. Нива на адресиране.
4. Физическо ниво. Предназначение и характеристики. Стандарти на физическо ниво. Медни кабели - видове, характеристики. UTP кабели. Оптични кабели - типове и характеристики. Безжично предаване на данни - типове безжични мрежи.
5. Бройни системи. Двоична бройна система. Преобразуване от десетична в двоична бройна система и обратно. Шестнадесетична бройна система. Преобразуване от шестнадесетична в двоична бройна система и обратно.
6. Ниво за предаване на данни (Data link). Физически и логически топологии. Методи за контрол на достъп до средата (MAC) - CSMA/CD, CSMA/CA. Структура на фрейм. Адресиране на Data link ниво.
7. Ethernet. Структура на Ethernet фрейм. Ethernet MAC адреси. Типове адреси - unicast, broadcast, multicast. Основи на комутаторите. Таблица с MAC адреси. Филтриране на фреймове. Методи за комутиране на фреймове (store-and-forward, cut-through). Дуплексно и полудуплексно предаване.
8. Мрежово ниво. Протоколи IPv4 и IPv6 - характеристики. Структура на IPv4 пакет. Структура на IPv6 пакет. Въведение в маршрутизирането. Маршрутизатори. Маршрутни таблици. Статично и динамично маршрутизиране.
9. Разрешаване на адреси. Протокол ARP. ARP операции. ARP таблици. Откриване на съседи при IPv6.
10. Базово конфигуриране на маршрутизатор. Конфигуриране на интерфейси. Маршрутизатор по подразбиране.
11. IPv4 адресиране. Структура на IP адрес. Определяне на мрежовата част. Типове адреси - unicast, broadcast, multicast. Публични и частни IP адреси. Сегментиране на мрежата. Broadcast домейни. Създаване на подмрежи с фиксирана дължина на маската. Създаване на подмрежи с променлива дължина на маската (VLSM).
12. IPv6 адресиране. Формати на IPv6 адреси. Типове IPv6 адреси. Структура. Динамично адресиране при IPv6. IPv6 multicast адреси. Създаване на подмрежи при IPv6.
13. Протокол ICMP. ICMP съобщения. Тестване на мрежата с ping и traceroute.
14. Транспортно ниво. Предназначение. Протокол TCP. Протокол UDP. Номера на портове. Сокети. Комуникация при TCP - създаване и преустановяване на сесия. Надеждност на доставяне на съобщенията. Управление на потока данни. Комуникация при UDP.
15. Приложно ниво. Модел клиент-сървър. Приложения от тип peer-to-peer. Протокол за Web HTTP. Протоколи за електронна поща SMTP, POP, IMAP. Система за именуване в Интернет - DNS. Протокол за автоматично конфигуриране на устройства - DHCP. Протокол за обмен на файлове - FTP.
16. Основи на мрежовата сигурност. Уязвимости и заплахи за сигурността. Типове заплахи. Мрежови атаки - malware, DoS, DDOS, Spoofing. Разпознаване и отстраняване на заплахи. Authentication, authorization and accounting (AAA). Защитни стени.
17. Изграждане на малка мрежа. Топология. Избор на устройства. Адресиране. Проверка за свързаност. Откриване и отстраняване на проблеми при комуникацията.

Курс 2 - Комутация, маршрутизиране и безжични комуникации

1. Базово конфигуриране на устройства. Конфигуриране на комутатор с начални настройки. Конфигуриране на портовете на комутатор. Защитаване на отдалечения достъп. Базово конфигуриране на маршрутизатор. Команди за проверка на конфигурирането.
2. Комутатори - основни концепции. Таблица с MAC адреси. Видове комутация на фреймове. Колизионни и broadcast домейни.
3. Виртуални локални мрежи (VLAN). Предимства. VLAN в инфраструктури с множество комутатори. Дефиниране на VLAN trunk връзки. Маркиране на VLAN - 802.1q. Конфигуриране на VLAN в комутатор. Присвояване на портове към VLAN. Конфигуриране на trunk портове. Протокол DTP.
4. Маршрутизиране между VLAN. Предишен и съвременен начин на маршрутизиране. Конфигуриране на подинтерфейси. Откриване и отстраняване на проблеми при маршрутизация между VLAN.
5. Протокол Spanning Tree Protocol (STP). Резервираност на мрежи с комутатори. Проблеми. Принципи на протокола STP. Изграждане на топология без цикли. Развитие на STP - RSTP.
6. Агрегиране на връзки. Etherchannel. Конфигуриране. Протокол Port Aggregation Protocol (PAgP).
7. Протокол DHCPv4. Процес на наемане на конфигурация. Конфигуриране на Cisco DHCPv4 сървър и клиент.
8. Автоматично конфигуриране при IPv4. Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC). Протокол ICMPv6. Протокол DHCPv6. Конфигуриране на Cisco DHCPv6 сървър.
9. Протокол First Hop Redundancy Protocol (FRRP). Резервираност на маршрутизатори. Протокол Hot Standby Router Protocol (HSRP). Конфигуриране.
10. Основни концепции за LAN сигурност. Защита в крайните точки. Устройства. Контрол на достъпа. AAA компоненти. Стандарт за автентикация 802.1X. Заплахи на Data link ниво. Атаки срещу комутатори. Атаки срещу MAC таблица. Атаки по протоколи DHCP, ARP, STP, CDP.
11. Конфигуриране на сигурността на комутатори. Реализиране на port security. Елиминиране на VLAN атаки. Реализиране на DHCP snooping. Елиминиране на ARP атаки.
12. Безжични мрежи (WLAN). Безжични карти, маршрутизатори и точки за достъп. Операции в безжични мрежи. Стандарт 802.11. Управление на каналите. Заплахи при безжични мрежи. Типове атаки. Защитаване на WLAN.
13. Конфигуриране на WLAN. Конфигуриране на WLAN маршрутизатор и WLAN точка за достъп. Протокол за автентикация RADIUS.
14. Основни концепции при маршрутизирането. Маршрутизатори. Избор на най-добър маршрут. Изграждане на маршрутната таблица. Процес на прехвърляне на пакетите. Статично и динамично маршрутизиране.
15. Статично маршрутизиране при IPv4. Статични пътища - типове. Конфигуриране на статични пътища. Конфигуриране на пътища по подразбиране.
16. Откриване и отстраняване на проблеми при статични пътища.

Курс 3 - Корпоративни мрежи, сигурност и автоматизиране

1. OSPF концепции и конфигуриране. Въведение в протокола OSPF. Структура на пакетите. OSPF операции.
2. Конфигуриране на OSPF в единична област. Идентификатор на OSPF маршрутизатор. OSPF в point-to-point мрежи. OSPF в мрежи с множествен достъп. Настройки на OSPF. Разпространяване на път по подразбиране.
3. Мрежова сигурност - концепции. Киберсигурност. Автори на заплахи. Средства за реализиране на атаки. Разпространени мрежови атаки. Уязвимости на протоколите IP, TCP, UDP. Атаки срещу IP услуги. Добри практики за подобряване на мрежовата сигурност. Принципи на криптографията.
4. Контрол на трафика - Access Control Lists (ACL). Предназначение. Филтриране на пакети. Указания за създаване на ACL. Типове ACL.
5. Конфигуриране на ACL за IPv4. Номерирани и именувани стандартни ACL. Модифициране на ACL. Номерирани и именувани разширени ACL.
6. Транслиране на адреси (NAT). Характеристики. Типове NAT. Предимства и недостатъци. Статичен NAT. Динамичен NAT. PAT. NAT за IPv6.
7. Глобални мрежи (WAN). Основни концепции. WAN операции. Традиционни WAN връзки. Съвременни WAN връзки. Интернет базирана свързаност.
8. Виртуални частни мрежи (VPN). VPN технология. Типове VPN. IPSec концепции, технологии и протоколи.
9. Качество на услугите (QoS). Приоритизиране на трафика. Пропускателна способност на мрежите. Алгоритми за обслужване на базата на опашки. Характеристики на трафика. Модели за QoS.
10. Управление на мрежите. Протокол Cisco Discovery Protocol (CDP). Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Протокол Network Time Protocol (NTP). Протокол Simple Network Management Protocol (SNMP). Поддържане на журнални файлове (syslog). Управление на конфигурационни файлове при маршрутизатори и комутатори. Управление на IOS файловете.
11. Проектиране на мрежата. Йерархични мрежи. Разширяемост на мрежите. Хардуер на комутатори и маршрутизатори.
12. Откриване и отстраняване на проблеми в мрежите. Мрежова документация. Процес на откриване на проблемите. Средства за откриване на проблемите. Симптоми и причини за мрежови проблеми.
13. Виртуализация на мрежи. Облачни изчисления. Виртуализация. Виртуална мрежова инфраструктура. Софтуерно дефинирани мрежи. Контролери.
14. Автоматизиране на мрежите. Интелигентни устройства. Формати на данните. Приложни библиотеки (API). Representation State Transfer (REST). Средства за управление на конфигурирането. Cisco Digital Network Architecture.